အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ အဓိကအခ်က္
၃၀.၁၀.၂၀၀၈ ဒိဌိျဖဳတ္နည္းပညာ ၂၇
၃၁.၁၀.၂၀၀၈ အာရံုအာရမၼဏိက ၂၇
၁.၁၁.၂၀၀၈ သမၼာဒိ႒ိ၀ိဇၨာညာဏ္ ၂၇
၂.၁၁.၂၀၀၈ ေဒသနာမရပညာႏွင့္ဘ၀ခရီး ၂၇
၁.၄.၂၀၀၉ ဘ၀အဓိပၸါယ္ - ၁ ၂၈
၁.၄.၂၀၀၉ ဘ၀အဓိပၸါယ္ - ၂ ၂၈
၁.၄.၂၀၀၉ ဘ၀အဓိပၸါယ္ - ၃ ၂၈
၂.၄.၂၀၀၉ ဓမၼသဘာ၀ပညာ ၂၈
၂.၄.၂၀၀၉ ဓမၼသဘာ၀ပညာ - ၂ ၂၈
၂.၄.၂၀၀၉ ဓမၼသဘာ၀ပညာ - ၃ ၂၈

Pages