အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ အဓိကအခ်က္
၂၄.၄.၂၀၀၅ ခႏၶာငါးပါး ၂၁
၁၈.၃.၂၀၀၆ သဘာ၀ပညာ ၂၃
၁၉.၃.၂၀၀၆ သဒၶမၼသ၀နတရားေတာ္ ၂၃
၂၅.၃.၂၀၀၆ သေဗၺသခၤါရာအနိစၥာ ၂၃
၂၅.၃.၂၀၀၆ ၀င္ေလ ထြက္ေလ ၂၃
၁.၄.၂၀၀၇ ဗုဒၸၸၸၶေဒသနာမရပညာ(သံသာရ၀ဋ္ဒုကၡ) ၂၅
၂.၄.၂၀၀၇ သတၱ၀ါဒဥပါဒါန္ ၂၅
၃.၄.၂၀၀၇ အတၱႏွင့္အတၳနိယ ၂၅
၄.၄.၂၀၀၇ ကမၼသတိၱ ၂၅
၅.၄.၂၀၀၇ ကမၼႏွင့္၀ိပါက ၂၅

Pages