အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ အဓိကအခ်က္
၁.၁၁.၂၀၀၁ နာမ္ခႏၶာ ၁၅
၂.၁၁.၂၀၀၁ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ၁၅
၃.၁၁.၂၀၀၁ ၀ိပသနာ ၁၅
၄.၁၁.၂၀၀၁ မဂၢင္(၈)ပါး ၁၅
၅.၁၁.၂၀၀၁ ေစတနာ ၁၅
၅.၁၁.၂၀၀၁ ေစတနာ ၁၅
၆.၁၁.၂၀၀၁ ေဟာတု ၁၅
၇.၁၁.၂၀၀၁ ၀ဋ္သံုးပါး(၁) ၁၅
၈.၁၁.၂၀၀၁ ၀ဋ္သံုးပါး(၂) ၁၅
၁၀.၁၁.၂၀၀၁ ပသာဒရုပ္မ်ား ၁၅

Pages