အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ အဓိကအခ်က္
၂၉.၁၀.၂၀၀၁ လူသားတို႔၏သဘာဝ
၂၇.၁၀.၂၀၀၁ ဗုဒၶမပြင့္မီေခတ္ ၁၅
၂၈.၁၀.၂၀၀၁ ဗုဒၶညာဏ္ေတာ္ ၁၅
၃၀.၁၀.၂၀၀၁ လူ႕သဘာ၀ ၁၅
၃၀.၁၀.၂၀၀၁ လူ႕သဘာ၀ ၁၅
၃၁.၁၀.၂၀၀၁ ကံစြမ္းအား ၁၅
၃၁.၁၀.၂၀၀၁ ကံစြမ္းအား ၁၅
၁.၁၁.၂၀၀၁ ပဋိသႏၲိ ၁၅
၁.၁၁.၂၀၀၁ နာမ္ခႏၶာ ၁၅
၂.၁၁.၂၀၀၁ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ၁၅

Pages