အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ အဓိကအခ်က္
၂၁.၁၀.၂၀၀၁ ဗုဒၶမပြင့္မီေခတ္ သီလ
၂၈.၁၀.၂၀၀၁ ဗုဒၶဥာဏ္ေတာ္