ပို႔ခ်ခဲ့ျပီးေသာစာအုပ္မ်ား

ရန္ကုန္တြင္ ေဟာေျပာထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား

အာနာပါနသတိကမၼဌာန္းကေျပာေသာ ရွဳမွတ္ရမည့္ နည္းစနစ္မ်ား ေလာကုတၱရာ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ သမၼာသကၤပၸမဂၤပညာ သုတမယပညာ၊ စိႏၱာမယပညာျဖင့္ မဂၢင္(၈)ပါး ေလ့လာျခင္း မိမိဘဝအေၾကာင္း စႀကၤဝဠာတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ေလာကသံုးပါး ဝဋ္(၃)ပါးႏွင့္ ကံ(၃)ပါးလည္ပတ္မႈ ဥပါဒါန္အစြဲေလ်ာ့သည့္ နည္းပညာ ဝဋ္(၃)ပါးလည္ပတ္မႈကို ဝိဇၨာပညာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသည့္ နည္းပညာ တရားအေမးအေျဖမ်ား (၁၂-၁၁-၂၀၀၈) ရွင္သာမေဏဗိမာန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အာနာပါန ရွဳကြက္မ်ား (၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ) ေမတၱာဓါတ္ႏွင့္ ကလ်ာဏ မိသားစု

မႏၱေလးတြင္ ေဟာေျပာထုတ္ေဝခဲ့ေသာ စာအုပ္မ်ား

ဝဋ္(၃)ပါးလည္မႈကို ဝိဇၨာပညာျဖင့္ ထိန္းသိမ္းသည့္ နည္းပညာ ဗုဒၶနည္း နာမ္ရုပ္ေလ့က်င့္ေရး အလုပ္စခန္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ဝဋ္(၃)ပါးႏွင့္ ကံ(၃)ပါးလည္ပတ္မႈ ဥပါဒါန္အစဲေလ်ာ့သည့္ နည္းပညာ သဘာဝဓမၼဓါတ္ မနသိကာရ ဓမၼာႏုပသနာ ဝဋ္(၃)ပါး စက္လည္မႈႏွင့္ ကမၼစြမ္းအားထြက္မႈ (ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ) ဝဋ္(၃)ပါး၊ အႏုသယဓါတ္ခံ(၇)ပါးႏွင့္ အဘိေညယ်ဓမၼ