မိမိတို႔၏စိတ္မွာစြဲကပ္ေနတဲ့ ယံုၾကည္မႈအစြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ ငါဆိုေသာငါတကယ္ရွိတယ္လို႔ ယံုေနတဲ့အစြဲကိုေလ့လာနည္း

akey1: 
26