မိမိစိတ္မွာျဖစ္ေနတဲ့သဘာဝတရားေတြမွာစြဲကပ္ေနတဲ့ သဘာဝေတြအမွန္တကယ္ရွိတယ္ဆိုတာေလ့လာနည္း

akey1: 
26