အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၂၇.၁၀.၂၀၀၄ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္
၂၀.၁၀.၁၉၉၄ ေသာတပန္ျဖစ္ရန္အတြက္ အေျခခံတရား
၁၉.၁၀.၁၉၉၅ ႐ုပ္၊ နာမ္ ႏွစ္ပါး အေၾကာင္း
၂၀.၁၀.၁၉၉၅ ႐ူပကၡႏၶာ ႏွင့္ ကမ႓ာေျမ၏ အေၾကာင္း
၂၆.၁၀.၁၉၉၅ ဗုဒၶ ေဒသနာေတာ္မ်ားအေၾကာင္း
၂၇.၁၀.၁၉၉၅ ျမင့္မုိလ္ေတာင္ ႏွင့္
၂.၁၁.၁၉၉၅ ဓါတ္ႀကီးေလးပါး အေၾကာင္း
၃.၁၁.၁၉၉၅ နာမ္တရား ႏွင့္ ႐ုပ္တရားတုိ ့ပူေပါင္းအလုပ္လုပ္ပံု
၉.၁၁.၂၀၀၉ ႐ူပါ႐ံု(စကၡဳ ၀ိညာဏဓါတုု) အဆင့္ဆင့္အလုပ္လုပ္ပံု
၁၀.၁၁.၁၉၉၅ အာ႐ုံ ႏွင့္ အာရာမဏိက ဆက္သြယ္ပံု

Pages